Gạch bê tông bọt khí thông thường

Gạch bê tông bọt khí thông thường được sản xuất thủ công dây chuyển nhỏ lẻ.